نفتآب

برخی مخالفان وزارت نفت فکر می‌کنند می‌توان مشابه دولت احمدی‌نژاد پولی به جیب زد

وزارت نفت وزارتخانه‌ای تخصصی است و انتقادهای سیاسی بر آن زیاد است؛ انتقادهایی که وجه فنی در آن اندک اما غرض‌ورزی نسبت به دولت در آن بسیار دیده می‌شود. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ضمن اشاره به چرایی این حمله‌ها معتقد است برخی همچنان فکر می‌کنند می‌توانند مشابه دولت احمدی‌نژاد پولی به […]