// // بایگانی‌های راهنمای خرید - نفتاب
نفتآب

بایگانی‌های راهنمای خرید - نفتاب

تصویری موجود نمی‌باشد

Delving into Heavy Polyethylene HDPE EX5

HDPE EX5 is a type of high-density polyethylene (HDPE) known for its robustness and versatility. Here’s a comprehensive breakdown of its key characteristics, production process, applications, and advantages: Key Characteristics: High Molecular Weight: The extended polymer chains in HDPE EX5 contribute to its exceptional strength, stiffness, and impact resistance. This makes it ideal for applications requiring a […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Sulfur

Sulfur: An Essential Element Sulfur (S) is a chemical element with a rich history and diverse applications. Here’s a comprehensive look at its properties, natural occurrence, and role in various fields: Properties: Atomic Number: 16 Symbol: S Appearance: Pale yellow, odorless, brittle solid State of Matter: Solid at room temperature Melting Point: 112.8 °C (235.2 °F) Boiling Point: 444.6 °C (832.3 […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Heavy polyethylene PE100

Heavy polyethylene PE100, also known as HDPE PE100 or PE 100, is a type of high-density polyethylene (HDPE) specifically designed for high-pressure applications. It’s not a single material but a designation for a group of HDPE grades exceeding a minimum required strength (MRS) of 10.0 MPa (1450 psi). Here’s a deeper dive into the characteristics, […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Heavy Polyethylene HDPE EX5

Heavy Polyethylene HDPE EX5 is a type of high-density polyethylene (HDPE) known for its high molecular weight and strength. It’s a copolymer, meaning it’s formed by combining ethylene monomers with another monomer, typically 1-butene. This modification process gives HDPE EX5 some unique properties compared to regular HDPE. Key Characteristics of HDPE EX5: High Molecular Weight: The […]

روغن‌های هیدرولیک مقاوم در برابر آتش

روغن‌های هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، نوع خاصی از روغن‌های هیدرولیک هستند که برای استفاده در سیستم‌های هیدرولیک که در معرض خطر آتش‌سوزی قرار دارند، طراحی شده‌اند. این روغن‌ها در مقایسه با روغن‌های هیدرولیک معمولی، نقطه اشتعال و نقطه احتراق بالاتری دارند و در صورت نشتی یا تماس با منابع گرم، به راحتی آتش نمی‌گیرند. […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Polyethylene HDPE BL3

HDPE BL3 is a type of high-density polyethylene (HDPE) known for its balance of properties that make it suitable for a variety of applications. It’s a copolymer, similar to HDPE EX5, meaning it’s formed by combining ethylene monomers with another monomer, typically 1-butene. This modification process grants HDPE BL3 some key characteristics. Key Characteristics of […]

تصویری موجود نمی‌باشد

HDPE HBM5510

HDPE HBM5510 is a type of high-density polyethylene (HDPE) specifically designed for large parts blow molding. Here’s a breakdown of its key characteristics: Material: HDPE (High-Density Polyethylene) Application: Blow molding for large, hollow parts Key Features: High molecular weight and broad distribution: This combination offers excellent strength, stiffness, and good processability during blow molding. The long, tangled […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Base Oil SN500

Delving into Base Oil SN500: A Workhorse for Lubrication Needs Base oil SN500 is a vital ingredient in the world of lubricants. Classified as a Group I base stock, it stands out for its dependable performance and diverse applications. This paper will delve deeper into the characteristics, production process, and uses of SN500, highlighting its […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Hdpe HBM5020

Material: HDPE (High-Density Polyethylene) Application: Small blow molding processes, particularly for bottles Key Features: High stiffness: This property ensures the blow-molded bottles can maintain their shape and resist deformation. Easy flow: HBM5020 is designed to flow easily during processing, allowing for efficient and quick production of bottles. Very good ESCR (Environmental Stress Crack Resistance): This ensures the […]

تصویری موجود نمی‌باشد

Base oil 150

Base oil 150, also known as SN150, is a type of lubricating oil classified as a Group I base stock. It is a light viscosity oil produced from highly refined paraffinic crude oil. Paraffinic crude oil is a type of crude oil with a high content of n-alkanes (straight-chain hydrocarbons). The refining process for SN150 […]