نفتآب
نفتآب

تغییر و تحول در راهبردهای پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش شانا، با توجه به گشایشهای صورت گرفته در مناسبات با دنیای خارج، شرایط امروز، شرایط ویژه ای است. بنابراین ما نیز باید برای این شرایط آماده باشیم، باید تهدیدهای پیشین را به فرصت بدل کرده، چابک شویم و به تناسب شرایط محیط، رویدادهای فراروی سازمان را آینده پژوهی کنیم.

بازبینی فرآیندها با کمک معاونت فناوری و اتخاذ نگاه ویژه به صنعت نفت در چارچوب راهبردهای پژوهشگاه تعریف می شود. اعطای اختیارات به مدیران پروژه ها با هدف حذف بوروکراسی و کاغذبازی نیز از دیگر اقداماتی است که برای چابک سازی سیستم هدفگذاری شده است.

معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت با هدف اصلی هدایت و نظارت بر فرآیند طراحی، تدوین و الگویابی برنامه های راهبردی و تهیه نقشه راه پژوهشگاه پا به عرصه وجود گذاشته و نقش بازوی مغزافزاری پژوهشگاه را ایفا می کند. اینجا جا دارد که به نقش مهم و کلیدی معاونت فناوری و پشتیبانی هم اشاره کنیم که این معاونتها قدرت پژوهشگاه برای چابک سازی هستند، که خوشبختانه شاهد این نگاه ویژه در آن معاونتها نیز هستیم.

برنامه ریزی یک فرآیند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری برای تحقق اهداف هر سازمان است. از این رو پژوهشگاه برای پیشرفت و توفیق بیشتر در موقعیت جدید رقابت نیازمند برنامه ریزی است.

به گزارش معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت، وقایع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحولات فناورانه و پیشرفت علمی در عرصه های مختلف، سیاستهای دولتی و به تبع آن سیستمهای فرعی، پژوهشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع به گونه ای است که مدیران دیگر نمی توانند برای تعیین اهداف سازمان براساس تجربیات گذشته تصمیم بگیرند و تجربه گذشته لزوما راهنمای مطمئنی برای آینده نیست و ما باید با مددگیری از برنامه های جامع، راهبردهای آینده را که به نحوی مطلوب به صورت نقشه راه قابل پیاده سازی باشد با کمک همه ارکان سازمان که بدون آنها اصلا پیاده سازی و عملیاتی شدن راهبرد ممکن نخواهد بود، تنظیم کنیم که متناسب با موقعیت و شرایط امروز و آینده بوده و قابل بازنگری و روزآمدکردن هم باشد و بی شک در این اقدام نگاه راهبردی معاونت فناوری و امور بین الملل به عنوان متقاضی اصلی همراه ما خواهد بود.

برای رسیدن به اهداف تعیین شده، بندهایی در حکم معاونت از سوی ریاست پژوهشگاه تفویض شده که از جمله این موارد می توان به راهبری و نظارت بر فرآیند طراحی، تدوین و بازنگری برنامه‎های راهبردی پژوهشگاه در چارچوب سیاستهای اصولی نفت و تدوین نقشه راه و برنامه‎های بلندمدت، میان مدت و عملیاتی؛ نظارت بر طراحی، تدوین و استقرار سیستم مدیریت عملکرد نیروی انسانی و هدایت، اجرا و نظارت بر همه فرآیندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در چارچوب رویه های استاندارد در وزارت نفت با رویکرد ارتقای توانمندی و قابلیتهای پژوهشگاه اشاره کرد که امید است این مهم با تعامل با واحدها انجام شود.

واگذاری میدانهای عظیم نفتی کشور به پژوهشگاه صنعت نفت برای انجام فعالیتهای مطالعاتی و توسعه ای با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن نفت و گاز و بهینه سازی مصرف انرژی کار بسیار مهم و حائز اهمیتی برای پژوهشگاه به حساب می آید؛ این مهم می گوید که ما باید چابک باشیم؛ و شاید اگر نوع نگاه خودمان را تغییر ندهیم به اهداف برنامه ریزی شده نرسیم.

ما یک الگوی مناسب را برای پیاده سازی و اجرای این پروژه واگذار شده که یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است باید ارائه کنیم و فراموش نکنیم نگاهها به ماست؛ تمام دانشگاهها که مخازن دیگر به آنها واگذار شده هم در آینده در صورت عملکرد چابک، از ما کمک می خواهند. این یک مسابقه دو امدادی نیست؛ ما به تنهایی باید قدرت خودمان را در دو سرعت نشان دهیم، زیرا حاصل نیم قرن تجربه پژوهشی در این جا نهفته است و معاونت فناوری بخوبی در حال رصد است.

معاونت برنامه ریزی طرح جامعی برای اجرای ماموریت خود همسو با تحقق چشم انداز پژوهشگاه با توجه به تغییرات محیطی شگرف پدید آمده، در 8 مورد اصلی برنامه ریزی کرده است که این موارد شامل حوزه راهبردها، حوزه فرآیندها، حوزه تغییرات ساختاری، حوزه مدیریت دانش، حوزه ابررایانه، مدیریت خدمات الکترونیکی در حد مطلوب، استقرار نظام آراستگی (5S) است و کانون ارزیابی و توسعه مدیران و ارزیابی عملکرد کارکنان است.

با توجه به موضوع مذاکرات هسته ای و پروژه عظیم مدیریت توسعه ای مخازن واگذار شده به پژوهشگاه راهبردها و به تبع آن برنامه های اجرایی قبلی و بنا به صلاحدید هیئت رئیسه بعضی از اهداف پژوهشگاه دستخوش تغییراتی خواهد شد.

همسو با این مهم، معاونت برنامه ریزی در حال تدوین و جمع آوری راهبردها و برنامه های عملیاتی پردیسها، معاونتها و واحدهای پژوهشگاه و  روزآمدکردن آنها و همچنین اعمال تغییرات مورد نیاز در ماموریت پژوهشگاه بوده تا بعد از اخذ تاییدیه برای ارائه در هیئت امنا شهریور ماه آنها را  آماده کند تا به تصویب برسد.

برای ایجاد بستر اجرایی راهبردها و برنامه های اجرایی (بویژه در پردیسها) مشکلات و موانع فرآیندی بسیاری وجود داشت. فهرستی از فرآیندهای گلوگاهی در مسیر اجرای پروژه ها با همکاری و تایید روسای پردیسها، معاونان و روسای مربوطه (در زمان معاونت قبلی) تهیه و ویرایش نهایی آن به همراه فرمهای مربوطه به رئیس پژوهشگاه برای تصویب و ابلاغ ارائه شده است و پیگیری روند اجرایی شدن آن بر عهده معاونت برنامه ریزی خواهد بود.

با توجه به هجدهمین گزارش هیئت امنا، ساختار سازمانی پژوهشگاه در بعضی قسمتها دچار تغییر یا جابجایی شده، که این موضوع ایجاب می کند کارگروهی متخصص با تعامل با وزارت نفت نسبت به ارائه ساختار جدید اقدام کند؛ که این کارگروه اقدامات خود را آغاز کرده است.

به گزارش معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت، حوزه مدیریت دانش از موارد بسیار با اهمیت و اشاره شده در فرآیند تدوین راهبرد پژوهشگاه است. اقدامات زیادی صورت پذیرفته ولی شاهد استقرار فرآیند مدیریت دانش نیستیم، که این موضوع دلایل متعددی دارد. به صورت خلاصه با توجه به اهمیت موضوع و تاکید رئیس پژوهشگاه، همکاران این واحد که تلاشهای زیادی هم داشته اند، باید بتوانند با یک هم افزایی مناسب، ساز و کار اجرایی شدن مدیریت دانش را فراهم کنند.

با توجه به پروژه محور بودن پژوهشگاه نیاز به سیستم جامع مدیریت پروژه احساس می شود. از آنجا که ما قرار نیست چرخ را از دوباره اختراع کنیم، راهکاری تحت عنوان مدیریت پروژه جامع (Enterprise Project Management) را برای پرداختن به این مهم در نظر گرفته اند که مناسب هم است. راهکار مدیریت پروژه جامع برپایه همسوسازی راهبردهای سازمان قرار دارد و همه سیستمهای مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی قرار دارند. این سیستمها مدیریت پروژه، مدیریت منابع، مدیریت مدارک و اسناد پروژه و بستر ارتباطی و همکاری اطلاعاتی سازمان را برای مدیران، اعضای تیم پروژه، مدیران ارشد سازمانی و دیگر افراد مرتبط با پروژه فراهم می کنند که این مهم نیز با همکاری سازمانی میسر می شود.

ابر رایانه ها یا Cloud Computing نیز از جمله موارد بسیار مهم و مد نظر رئیس پژوهشگاه است که با توجه به طرح ملی افزایش برداشت از مخازن نفتی که در پردیس بالادستی در حال انجام است، اهمیت بیشتری پیدا کرده و ما امیدواریم با تکیه بر توان داخلی بتوانیم در آینده ای نزدیک در فاز یک به طرح میدان اهواز، فاز دو به پژوهشگاه و فاز سه به صنعت سرویس داده و به علاوه درآمدزا هم باشیم.

استفاده از فناوری یکی از مباحث مهم در حوزه معاونت برنامه ریزی است. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا با تعامل، سرویس گیرندگان به ما اعتماد کرده و در هر زمان ما را در کنار خود ببینند. این مهم با توجه به نگاه ما در حوزه IT است که ما باید مشتری مدار حرکت کنیم و مباحث امنیتی را با دیدگاههای رئیس حراست پیش ببریم.

در حوزه نظام آراستگی، کارهای بسیار خوبی انجام شده است.  امیدواریم همکاری تمام همکاران پژوهشگاه در این باره ما را یاری کند.

 

حمیدرضا ایجازی
معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *