نفتآب

احیای کارآفرینی در مراکز علمی صنعت نفت

در توسعه برونزا، امکانات، ظرفیت‌ها و نیروهای خارجی به‌کار گرفته می‌شود و توسعه درونزا بر استفاده از امکانات و توانمندی‌های داخلی تأکید دارد و لذا ضرورت آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن ساختارها مورد تأکید و در اولویت برنامه‌ریزان است. تأسیس دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت، در فرازهای خود نقش مهمی در درون‌زایی […]