نفتآب
برای دستیابی به جایگاه قطب علمی منطقه آماده‌ایم

برای دستیابی به جایگاه قطب علمی منطقه آماده‌ایم

برای دستیابی به جایگاه قطب علمی منطقه آماده‌ایم پرسش درباره عملکرد مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در سال‌های اخیر زمینه‌ساز گفت‌وگو درباره دیگر اولویت‌های کاری در حال اجرای این نهاد پژوهشی می‌شود. سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در گپ‌وگفتی دو ساعته با «مشعل»، از سختی‌ها و پیچیدگی‌های کار این روزهای مؤسسه می‌گوید و تأکید می‌کند بازنگری […]