نفتآب
۱۲ هزار دستور کار تعمیراتی در شاهراه انتقال انرژی

۱۲ هزار دستور کار تعمیراتی در شاهراه انتقال انرژی

۱۲ هزار دستور کار تعمیراتی در شاهراه انتقال انرژی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران با عبور ۶ خط لوله سراسری و ارتباط با چند منطقه عملیات انتقال گاز، از تأثیرگذارترین مناطق عملیاتی در کریدور (شاهراه انتقال انرژی) انتقال گاز از جنوب به شمال کشور به‌شمار می‌آید. سال ۸۴ با تفکیک مدیریت انتقال از بخش […]