نفتآب

رُفَیّع؛ هورالعظیم و رد پای نفت

* چشمانش از فرط سالخوردگی سو ندارد، اما نگاهش سرشار از لبخند و امید است؛ آنقدر که فراموشم می‌شود همین چند دقیقه پیش چگونه از دیدن قرابتِ آب و خانه‌های شهر جا خوردم و دل‌نگرانی از سرریز شدن احتمالی آب، حالم را دگرگون کرد. می‌گویم اگر اشکالی ندارد، یک عکس یادگاری بگیریم. لبخندش حاکی از […]