نفتآب

صنعت پتروشیمی؛ کلیدی که قفل خام‌فروشی را باز کرد

خام‌فروشی یکی از معضلات بزرگ کشورهای دارای منابع نفت و گاز است، ین کشورها به‌دلیل فاصله از فناوری‌های روزآمد نمی‌توانند از منابع زیرزمینی خود نهایت بهره را ببرند و به همین دلیل مجبورند برای به دست آوردن درآمد، ذخایری خود را در قالب خام‌فروشی به کشورهای صاحب فناوری بفروشند. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، […]