نفتآب
تحریم شکستنی است؛ نه برداشتنی

تحریم شکستنی است؛ نه برداشتنی

تحریم شکستنی است؛ نه برداشتنی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو می‌خواهد اقدام‌هایی که ممکن است برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد، از جمله اقدام‌های متناسب براساس برنامه اجرایی مندرج در برجام و این قطعنامه را اتخاذ کنند و از اقدام‌هایی که اجرای تعهدها ذیل برجام را تضعیف می‌کند […]