نفتآب

یافته‌های جدید در مطالعات ازدیاد برداشت ۶ میدان مناطق نفت‌خیز جنوب

به گزارش خبرنگار شانا، بر مبنای قراردادهای توسعه فناورانه ٩ میدان نفتی که در دولت یازدهم بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی منتخب کشور امضا شد، مطالعه میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز به […]