نفتآب

روزهای تازه در انتظار فروزان

با اسکان نفرات در سکوی مسکونی جدید امکان جابه‌جایی دکل البرز به‌وجود خواهد آمد و دکل حفاری که برای کار روی یک چاه سکوی F16 در نظر گرفته شده می‌تواند عملیات خود را انجام دهد و این موضوع سبب افزایش تولید میدان فروزان می‌شود. مراحل ساخت تا نصب اگر بخواهید اطلاعات بیشتری از سکوی نفتی […]