نفتآب

معمای جدال با زنگنه

یک روز شایعه استعفایش را ورد زبان‌ها می‌کنند و روز دیگر پای سوال و استیضاح را به میان می‌کشند و وقتی به در بسته می‌خورند، ماجرای شکایت به قوه قضاییه را مطرح می‌کنند. جدال این‌ روزهای تعدادی از نمایندگان با بیژن نامدارزنگنه از آن دست جدال‌هایی است که تنها نباید به ظاهر ماجرا بسنده کرد […]